Chụp Mũ

Hội luận chính trị

Huỳnh Quốc Bình và Nhà Văn Hải Triều

Đề tài : Chụp Mũ

Thời lượng: 47 phút

This entry was posted in Chúng Ta và Thời Cuộc. Bookmark the permalink.

1 Response to Chụp Mũ

  1. Hồi ký của Huỳnh công Ánh làm nhưc nhối hệ thống chân rết của Cộng Sản Nằm Vũng và nguy hiểm cho chế độ “bán nước” Tổng Lú…chế độ VC sắp chết……

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s