Người Tin Lành và sự tự vệ

Huỳnh Quốc Bình và Mục Sư Trần Tấn Hưng

Hội luận chính trị: Người Tin Lành và sự tự vệ

Thời lượng: 45 phút

This entry was posted in Chúng Ta và Thời Cuộc. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s