Daily Archives: February 15, 2017

Audio: Nhìn Về Cuộc Đấu Tranh Chống Cộng Trong Nước

Hội luận chính trị (48 phút) Đề tài: Nhìn Về Cuộc Đấu Tranh Chống Cộng Trong Nước Diễn giả: Nhà Văn Hải Triều và BĐQ Đoàn Trọng Hiếu Điều hợp: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Chúng Ta và Thời Cuộc | Leave a comment