Audio: Sự Vô Cảm Của Người Việt Nam

Hội luận chính trị (47 phút)
Đề tài: Sự Vô Cảm Của Người Việt Nam

Khách mời hội luận: BĐQ Đoàn Trọng Hiếu
Điều hợp: Huỳnh Quốc Bình

This entry was posted in Chúng Ta và Thời Cuộc. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s