Audio: Bổn phận và trách nhiệm của Cơ Đốc Nhân

Bài giảng luận 30 phút của Huỳnh Quốc Bình

Đề tài: Bổn phận và trách nhiệm của Cơ Đốc Nhân

This entry was posted in Đời Sống An Bình. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s