Audio: Hội Luận Về Tác Phẩm Tình Già!

Chương trình hội luận 27 phút
Đề tài: Hội Luận về tác phẩm Tình Già
Bác Sĩ Châu Ngọc Hiệp và Huỳnh Quốc Bình

This entry was posted in Uncategorized, Đời Sống An Bình. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s