Daily Archives: May 1, 2023

Audio: Sống Gương Mẫu và Khích Lệ

Bài giảng 26 phút tại Thánh Kinh Viện Việt Nam (The Vietnamese Bible Institute- V.B.I.), Olympia, Washington, USA ngày 6 Tháng Tám, năm 2016. (Lần đầu tiên phát thanh trên radio) Đề tài: Sống Gương Mẫu và Khích Lệ Giảng … Continue reading

Posted in Đời Sống An Bình | 3 Comments