Audio: Con Người Thánh!

Bài giảng 35 phút tại Thánh Kinh Viện Việt Nam hay The Vietnamese Bible Institute (V.B.I.), https://www.thevbi.net Olympia, Washington, USA. Hội Thảo lần thứ nhì.

Đề tài: Con Người Thánh
Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Nội dung bài giảng luận nhằm mục đích chia sẻ một số ý tình và quan điểm thần học đến với quý giáo sư, mục sư, sinh viên và tín hữu tham dự ngày Hội Thảo, nhưng cũng để chia sẻ những anh chị em Tin Lành và Công Giáo khắp nơi.

Vài điểm tiêu biểu trong bài giảng:

Người Tin Lành theo tiêu chuẩn của Chúa phải là người Tin Lành có đời sống thánh khiết. Không phải tiếp nhận Chúa xong là lập tức trở nên thánh khiết, nhưng phải theo đuổi sự thánh khiết. Người Tin Lành có đời sống thánh khiết không thể là người Tin Lành ăn gian, nói dối, thượng đội, hạ đạp, đầy dẫy sự kiêu ngạo, hoặc làm chứng dối có lợi cho chế độ độc tài, bất chấp sự rên siết của anh chị em cùng niềm tin và người Việt Nam của mình.

Người Tin Lành có sức của Chúa, sẽ là người Tin Lành hiền nhưng không hèn, và người Tin Lành thật sự được tái sanh sẽ lộ ra “Con Người Thánh”. Con người thánh tự nhiên sẽ có năng lực thánh, chứ không phải làm bộ “thánh” hay ra vẻ “thánh”. Con người thánh không thể là thành phần, hễ ai nói Kinh Thánh tới đâu là lật kịch kịch tới đó; lẽ đạo thì rất “sâu nhiệm”, nhưng lòng yêu mến Chúa, rất hời hợt.

Ở vị trí giảng dạy, chúng ta rất dễ dàng nói nhiều về sứ mạng, nhưng chính mình không bày tỏ ra được cái “sứ mạng” mà chúng ta muốn người khác “hoàn thành sứ mạng” đó. Sở dĩ chúng ta không bày tỏ ra được vì chúng ta không có hay không còn năng lực Thánh từ Chúa.

Con người thánh không thể sống theo kiểu nửa đời, nửa đạo, ngụp lặn trong tội lỗi, hay ủ tội trong vỏ bọc “thiêng liêng” và ra vẻ như thể mình là một ông “thánh”.

Nếu có ai muốn tâm tình, thắc mắc, góp ý, xin vui lòng liên lạc:
Email: huynhquocbinh@yahoo.com

This entry was posted in Đời Sống An Bình. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s