Monthly Archives: February 2017

Audio: Chớ Lo Phiền Chi Hết

Đề tài: Chớ lo phiền chi hết- 24 phút Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Chúng Tôi Ủng Hộ Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn

Huỳnh Quốc Bình Huỳnh Quốc Bình (Feb. 26, 2017) LTG: Chúng tôi viết bài này sau khi tin tức loan tải về việc nữ Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn bị ngăn cản không cho phát biểu trọn vẹn trong buổi … Continue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình | 3 Comments

Audio: Tình Hình Chính Trị Tại VN và Cuộc Đấu Tranh Chống Cộng Của LM Nguyễn Văn Lý

Hội luận chính trị (46 phút) Đề tài: Tình Hình Chính Trị Tại VN và Cuộc Đấu Tranh Chống Cộng Của LM Nguyễn Văn Lý Diễn giả: Ông Đỗ Văn Phúc Điều hợp: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Chúng Ta và Thời Cuộc | Leave a comment

We the People (of the USA)

Binh Huynh (Feb. 9, 2017) This writing is intended for U.S. citizens (native born or naturalized). I hope the readers are proud to be Americans. If not, you will be angry with me for my sincere opinions.

Posted in English | 1 Comment

Audio: Nhìn Về Cuộc Đấu Tranh Chống Cộng Trong Nước

Hội luận chính trị (48 phút) Đề tài: Nhìn Về Cuộc Đấu Tranh Chống Cộng Trong Nước Diễn giả: Nhà Văn Hải Triều và BĐQ Đoàn Trọng Hiếu Điều hợp: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Chúng Ta và Thời Cuộc | Leave a comment

Chúng Ta Là Người Mỹ

Huỳnh Quốc Bình LTG: Bài viết này đặc biệt dành cho những ai mang quốc tịch Hoa Kỳ (native born or naturalized). Bản tiếng Anh dành cho những ai không đọc được tiếng Việt được đăng tải trên Website http://www.huynhquocbinh.net/2017/02/16/we-the-people-of-the-usaContinue reading

Posted in Tác giả Huỳnh Quốc Bình | 2 Comments

Audio: Trách Nhiệm Của Người Việt Tỵ Nạn VC Đối với Quốc Gia Tạm Dung

Hội luận chính trị (44 phút) Đề tài: Trách Nhiệm Của Người Việt Tỵ Nạn VC Đối với Quốc Gia Tạm Dung Diễn giả: BĐQ Đoàn Trọng Hiếu Điều hợp: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Chúng Ta và Thời Cuộc | Leave a comment