Monthly Archives: June 2013

Audio: Truyền Giáo Bằng Phương Tiện Truyền Thông Đại Chúng!

Thuyết trình: Huỳnh Quốc Bình Bài thuyết trình và hội thảo ngày 23 tháng 6 năm 2013 Tại: The Vietnamese Bible Institute (Thánh Kinh Viện Việt Nam) https://www.thevbi.net/ Đề tài: Truyền Giáo Bằng Phương Tiện Truyền Thông Đại Chúng! (37 … Continue reading

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment