Monthly Archives: January 2019

Audio: Những Ý Niệm Có Tính Cách Truyền Thống Nhưng Phản Thánh Kinh

Bài giảng 32 phút tại “Vietnamese Baptist Church of Olympia, Washington” Chúa Nhật, ngày 6 tháng 1 năm 2019 Đề tài: Những Ý Niệm Có Tính Cách Truyền Thống Nhưng Phản Thánh Kinh Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình  

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment