Daily Archives: January 7, 2019

Audio: Những Ý Niệm Có Tính Cách Truyền Thống Nhưng Phản Thánh Kinh

Bài giảng 32 phút tại “Vietnamese Baptist Church of Olympia, Washington” Chúa Nhật, ngày 6 tháng 1 năm 2019 Đề tài: Những Ý Niệm Có Tính Cách Truyền Thống Nhưng Phản Thánh Kinh Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình  

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment

Audio: Tìm Kiếm Gì Trong Năm Mới

Bài giảng 25 phút Đề tài: Tìm Kiếm Gì Trong Năm Mới Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Posted in Đời Sống An Bình | Leave a comment