Audio: Tôn Trọng và Tự Trọng

Bài giảng 24 phút (DT)
Đề tài: Tôn Trọng và Tự Trọng
Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

This entry was posted in Đời Sống An Bình. Bookmark the permalink.

1 Response to Audio: Tôn Trọng và Tự Trọng

  1. Pingback: Đầu Năm Khai Bút Trễ: Xin Lan Man Vài Chuyện Dễ Mếch Lòng | HUỲNH QUỐC BÌNH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s