Mừng Chúa Giáng Sinh – Khóc Với Kẻ Khóc!

Hội luận niềm tin 30 phút
Đề tài: Mừng Chúa Giáng Sinh -Khóc Với Kẻ Khóc!
Diễn giả: MS Phạm Ngọc Hùng
Điều hợp: Huỳnh Quốc Bình

This entry was posted in Đời Sống An Bình. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s