Audio: Gian Ác và Hiền Lương

Bài giảng 27 phút (DT)
Đề tài: Gian Ác và Hiền Lương
Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

Phần kết luận: Là con dân Chúa, chúng ta chớ nên ngả lòng khi thấy kẻ ác tồn tại. Hãy trình những hoạn nạn của mình và của anh em mình cho Thiên Chúa. Bênh vực lẽ phải dù phải bị thiệt thòi.
Bám sát lời dạy của Thiên Chúa được chép trong Thánh Kinh. Không đứng vào phe của phường gian ác. Cầu nguyện và chiến đấu để mang ánh sáng vào nơi tối tăm…

“…Ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết, thì báo cho sự sống đời đời; còn ai có lòng chống trả không vâng phục lẽ thật, mà vâng phục sự không công bình, thì báo cho họ sự giận và cơn thạnh nộ. Sự hoạn nạn khốn khó giáng cho mọi người làm ác… nhưng vinh hiển, tôn trọng, cùng sự bình an cho mọi người làm lành… Vì trước mặt Ðức Chúa Trời, chẳng vị nể ai đâu. (Rô-ma 2:7-11)

This entry was posted in Đời Sống An Bình. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s