Audio: Mùa Chay Ăn Năn Hay Lên Án?

Bài giảng luận 25 phút (DT) St.

Đề tài: Mùa Chay Ăn Năn Hay Lên Án?
Giảng luận: Huỳnh Quốc Bình

This entry was posted in Đời Sống An Bình. Bookmark the permalink.

1 Response to Audio: Mùa Chay Ăn Năn Hay Lên Án?

  1. Pingback: Sụp Đổ Niềm Tin Nếu Đức Chúa Jesus Không Sống Lại | HUỲNH QUỐC BÌNH

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s